Planprocessens steg, granskning

Skå industriområde

Vi undersöker möjlighetern till en utökning av befintligt arbetsplatsområde och avfallsanläggning.

Område: Skå, Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Granskning

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Skå-Väsby arbetsplatsområde (Skå-Väsby 4:2 med flera)


Diarienr: PLAN.2007.5


Förfarande: Normalt förfarande


För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Uppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2007-05-22 i uppdrag åt Miljö- och stadsbyggnadskontoret att pröva möjligheten att ta fram en ny detaljplan för Skå industriområde.

Vad är det som planeras?

  • Idag finns en avfallsanläggning i området. Enligt planförslaget ska den utökas med knappt två hektar mark i väster.
  • Inom avfallsanläggningen finns omlastningsstation, återvinningscentral och en gammal deponi med diken och lakvattendamm. I plankartan är deponin sluttäckt och området planterat med buskar.
  • Inom västra delen av området, föreslagen för avfallsstation, har räddningstjänsten en övningsanläggning.
  • Området ska utgöra skyddszon mellan avfallsanläggningen och de nya tomterna och avses inte bebyggas.
  • Delar av området har idag karaktären av ett konventionellt arbetsplatsområde. I planförslaget föreslås en utökning av arbetsområdet söder om Färentunavägen med mark för industri och upplag.
  • Längst i sydost i planområdet är användningen reglerad till småindustri och upplag som inte får vara störande för närliggande bostäder.

Bebyggelsen kommer att ligga relativt exponerat i det öppna landskapet. Stor vikt ska läggas på utformning av bebyggelsen även vid val av fasad- och takmaterial och färg. Bebyggelsen ska anpassas till landskapet och landskapsbilden.

Inom planområdet finns värdefull naturmark och fornlämning som ska bevaras som naturmark och får inte bebyggas.

Nästa steg

Planen har varit på granskning. Nästa steg är antagande.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 14 december 2009 – 18 januari 2010 samt 12 januari - 19 februari 2016

Granskning / utställning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: i november 2010.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Planhandlingar

Utredningar

Tidigare handlingar

Visas på karta

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  2. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  3. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?