Södra Eknäs

Flygfoto över Södra Eknäs (Stockby 10:2 med flera)

Flygfoto över planområdet.

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi ska utreda förutsättningarna för nya bostäder och en ny förskola.

Område: Södra Eknäs, Stenhamra

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Nästa steg är samråd. Exploatören har valt att avvakta med att arbeta med detaljplanen tills vidare. 

Läs om de olika stegen i processen

Här undersöker vi möjligheterna för att bygga ett nytt bostadsområde med bostäder och flera samhällsfunktioner. Bostäderna ska vara i olika former så som friliggande småhus, radhus, parhus och lägre flerfamiljshus. Utöver bostäder undersöker vi möjligheterna för att bygga en ny förskola och ett torg.

Exploatörsdriven detaljplan och kravspecifikation

Detaljplanen drivs av externa exploatörer. För att säkra en hög kvalitet av detaljplanen och öka effektiviteten så har kommunen tagit fram en kravspecifikation för uppdraget.

Kravspecifikation för Stockby 10:2 m.fl. (södra Eknäs) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur vi jobbar med exploatörsdrivna detaljplaner

Bakgrund

Törnby-området öster om Stenhamra är i vår översiktsplan utpekat för att utvecklas till ett nytt bostadsområde. Den här detaljplanen är första etappen i det arbetet.

Vad är det som planeras?

  • mellan 150-180 bostäder
  • en förskola
  • ett torg
  • bevarande av höga naturvärden.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: ej bestämt

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stockby 10:2 m.fl. (södra Eknäs)

Planprocess: exploatörsdriven process

Diarienr: KS21/218

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?