Planbesked

Flygbild över Ekerö

Om du vill bygga eller anlägga något som kräver detaljplan, eller som inte stämmer överens med nuvarande detaljplan, kan du begära planbesked från kommunen.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked är ett beslut om kommunen kommer att inleda ett detaljplanarbete eller inte för ett visst område. Det är planeringsenheten som utreder begäran och kommunstyrelsen som fattar beslutet. Oftast är det exploatörer och byggföretag som ansöker om planbesked.

Ett beslut om planbesked går inte att överklaga.

Läs mer om planbesked på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad bedömer vi?

I plan- och bygglagen är det reglerat att ett planbesked ska bedömas utifrån allmänna och enskilda intressen. En detaljplan ska göras med hänsyn till helheten i ett större sammanhang eller område vilket gör att mindre planer sällan kan prioriteras. Om en mindre plan är av stor allmän vikt kan den prioriteras.

I vår bedömning tittar vi på:

Begäran om planbesked - så här går det till

Om du vill ansöka om planbesked rekommenderar vi dig att först kontakta oss för ett kostnadsfritt personligt möte eller telefonsamtal. Innan mötet behöver du skicka in en kort beskrivning av ditt förslag och ange vilken eller vilka fastigheter det gäller.

Utifrån det aktuella områdets egenskaper och föreslagen åtgärd kan vi göra en tidig bedömning av platsen. I vissa fall kan vi redan i det här stadiet bedöma att förslaget till beslut kommer bli negativt planbesked. Du har dock alltid rätt att pröva förslaget för politiskt beslut. Vill du göra det behöver du skicka in en begäran om planbesked. Använd vår blankett som finns under fliken Begäran om planbesked.

Om vi i stället bedömer att förslaget har goda grunder att bli vidare utrett kommer vi att be om ytterligare underlag för en vidare bedömning.

Hör av dig till Ekerö Direkt för att boka ett möte med oss. Antingen via mejl info@ekero.se eller telefon 08-124 571 00.

Om vi bedömer att förslaget har goda grunder att bli vidare utrett ber vi om ytterligare underlag för en vidare bedömning.

Vi utreder ditt förslag för att se vilka faktorer som påverkar projektet. Vid behov kommer vi att besöka platsen som din begäran gäller. När din begäran är komplett och vi har gjort en bedömning kommer vi återkoppla och be dig göra en formell begäran om planbesked.

En begäran om planbesked ska vara skriftlig. Fyll i blanketten nedan och skicka in den till oss ihop med:

 • en karta som visar läge och utbredning av området
 • en illustrations- eller strukturplan
 • inspirationsbilder som visar karaktär på den föreslagna bebyggelsen

Om du som söker inte äger fastigheten behöver du en undertecknad fullmakt från fastighetsägaren som också ska bifogas till din begäran.

När ansökan är komplett och vi har gjort en bedömning ska kommunstyrelsen fatta beslut om positivt eller negativt planbesked.

Blankett för begäran om planbesked Pdf, 197.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in handlingarna via mejl till kommunstyrelsen.plan@ekero.se eller med vanlig post.

Begäran om yttrande från länsstyrelsen

I samband med din ansökan om planbesked kan du begära ett yttrande från Länsstyrelsen om vilket underlag som kan behövas i kommande arbete med detaljplanen. Det yttrandet ger en anvisning hur planförslaget förhåller sig till de intressen som länsstyrelsen har i uppdrag att bevaka.

Vi gör en bedömning om du får skicka in en sådan begäran eller inte.

Om du vill begära yttrande från Länsstyrelsen ska det framgå i en bilaga till din planbeskeds-begäran.

Ett positivt planbesked innebär att kommunstyrelsen ger planeringsenheten i uppdrag att arbeta med detaljplanen. I samband med ett positivt planbesked ska det också framgå när detaljplanen preliminärt är beräknad att bli klar och antagen.

Ett positivt planbesked är ingen garanti på att det ska bli en ny detaljplan som blir klar och antagen. Utan det innebär att förslaget ska utredas i en detaljplan och att kommunen kommer att pröva ärendet.

Arbetet med detaljplanen kommer drivas enligt vår modell för exploatörsdrivna planprocesser. Det innebär att du som exploatör ansvarar för att driva och bekosta planarbetet medan kommunen har myndighetsansvaret.

Läs mer om exploatörsdrivna planprocesser

Kommunstyrelsen beslutar om ett negativt planbesked när de anser att det är olämplig markanvändning i det aktuella förslaget. Ett negativt planbesked innebär alltså att kommunen inte kommer att starta upp en detaljplan för området. I det beslutet ska det också framgå en tydlig motivering med vilka skäl som ligger till grund för nämndens beslut.

Ett beslut om planbesked går inte att överklaga.

Avgift för planbesked

Vi tar ut en kostnad för handläggning av din begäran om planbesked.

Våra avgifter för planbesked Öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

 1. En grävskopa gräver i marken.

  Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

 2. Brygga.

  Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som s...

 3. Brygga.

  Här har vi byggt en ny förskola i det nya bostadso...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?