Lundhagens strand

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska tillåta bostadshus med komplementbyggnader och göra delar av marken tillgänglig för allmänheten.

Område: Lundhagen, Ekerö

Typ: Planprojekt

Status: Antagande

Just nu

Kommunfullmäktige antog den nya detaljplanen den 13 december 2022. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. Vi hoppas få ett beslut från dem senast under tredje kvartalet 2023. Vi befinner oss i steget Antagande, läs mer längre ner.

Läs om de olika stegen i processen

Vi ska undersöka möjligheterna för att bygga ett bostadshus och komplementbyggnader inom området. Tanken är att strandskyddet delvis ska upphöra och den befintliga bryggan ska vara kvar. Natura 2000-området inte ska påverkas negativt. I samband med det är tanken att också avsätta mark som allmänheten ska ha tillgång till.

Den berörda marken är planlagd som allmän plats sedan 1959, men planen har inte genomförts och därför har marken fortsatt att vara privat, inhägnad tomt.

Länsstyrelsen har beviljat kommunens ansökan om att upphäva strandskyddet eftersom området är så kallat ”ianspråktaget” som tomtmark. Regeringen har granskat ärendet och delar Länsstyrelsens bedömning.

Planförslaget stämmer väl med översiktsplanen och innebär inte någon betydande miljöpåverkan.

Bakgrund

1959 - Byggnadsplan för Lundhagenområdet vinner laga kraft.
2002 - Planuppdrag ges av miljö- och byggnadsnämnden.
2010 - Program för Träkvista 1:18 och 4:112 godkänns av byggnadsnämnden.
2014 - Beslut om att genomföra samråd fattas av byggnadsnämnden.
2015 - Samråd genomförs.
2019 - Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet kan fortsätta om det bekostas av exploatören.
2020 - På initiativ av fastighetsägaren utgår Träkvista 4:112 ur planarbetet och därmed omfattas den även i fortsättningen av byggnadsplanen från 1959.

Exploatörsdriven process

Vad är det som planeras?

  • I sydöstra delen av fastigheten ska det befintliga fritidshuset rivas och ersätts med en mindre komplementbyggnad.
  • I nordöstra delen av fastigheten planeras ett bostadshus med högst två våningar.
  • Övrig mark blir allmän plats och tillgänglig för allmänheten.
  • Strandskyddet ska upphävas inom den mark som blir bostadstomt och inga nya bryggor får byggas.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Samrådet ägde rum: 2015

Planhandlingar

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för utställning (granskning). Ett bearbetat förslag ska ställas ut med ny möjlighet att lämna synpunkter. För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Utställning ägde rum: 24 februari - 24 mars 2022.

Planhandlingar

Utredningar och andra handlingar

Efter utställningen så kan vi göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

I utlåtandet, se nedan, framgår de ändringar som gjorts sedan utställning.

Kommunfullmäktige beslöt att anta den nya detaljplanen den 13 december 2022. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. Vi hoppas att få ett beslut från dem senast under tredje kvartalet 2023.

Kommunfullmäktiges protokoll finns på Medborgare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar

Utredningar

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: tidigast under tredje kvartalet 2023

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Träkvista 1:18 (Lundhagens strand)


Diarienr: KS10/319 (PLAN.2003.6)


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?