Gräsmatta, träd och vatten

Lundhagens strand

Detaljplan för nya bostäder vid Lundhagens strand och göra delar av marken tillgänglig för allmänheten.

Område: Lundhagen, Träkvista

Typ av projekt: Detaljplan

Status: Samråd

Detaljplaneprocessen, samråd.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Träkvista 1:18 och 4:112


Diarienr: PLAN.2003.6.214


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Uppdrag

Syftet är att undersöka om platsen är lämplig för mer villabebyggelse.

En förutsättning är att övrig mark ska bli tillgänglig för allmänheten.

Bakgrund

Fastighetsägarna har ansökt om att bygga fler bostäder. Marken är inhägnad och skött som tomt.

Nästa steg

Planen har varit ute på samråd. Nästa steg i planprocessen är granskning.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 2014

Planhandlingar

Granskning / utställning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?