Lundhagens strand

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska tillåta bostadshus med komplementbyggnader och göra delar av marken tillgänglig för allmänheten.

Område: Lundhagen, Ekerö

Typ: Planprojekt

Status: Inför antagande

Just nu

Ett nytt förslag till detaljplan har varit på utställning 2 – 31 maj 2024. Nu kommer vi att sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under utställningen. Om inga större ändringar behöver göras kommer vi sedan föreslå för kommunfullmäktige att anta detaljplanen

Läs om de olika stegen i processen

Vi ska undersöka möjligheterna för att bygga ett bostadshus och komplementbyggnader inom området. Tanken är att strandskyddet delvis ska upphöra och den befintliga bryggan ska vara kvar. Natura 2000-området inte ska påverkas negativt. I samband med det är tanken att också avsätta mark som allmänheten ska ha tillgång till.

Den berörda marken är planlagd som allmän plats sedan 1959, men planen har inte genomförts och därför har marken fortsatt att vara privat, inhägnad tomt.

Länsstyrelsen har beviljat kommunens ansökan om att upphäva strandskyddet eftersom området är så kallat ”ianspråktaget” som tomtmark. Regeringen har granskat ärendet och delar Länsstyrelsens bedömning.

Planförslaget stämmer väl med översiktsplanen och innebär inte någon betydande miljöpåverkan.

Bakgrund

1959 - Byggnadsplan för Lundhagenområdet vinner laga kraft.
2002 - Planuppdrag ges av miljö- och byggnadsnämnden.
2010 - Program för Träkvista 1:18 och 4:112 godkänns av byggnadsnämnden.
2014 - Beslut om att genomföra samråd fattas av byggnadsnämnden.
2015 - Samråd genomförs.
2019 - Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet kan fortsätta om det bekostas av exploatören.
2020 - På initiativ av fastighetsägaren utgår Träkvista 4:112 ur planarbetet och därmed omfattas den även i fortsättningen av byggnadsplanen från 1959
2022 - Kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplanen
2023 - Mark- och miljödomstolen beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen. Planen är därmed inte längre antagen.

Exploatörsdriven process

Vad är det som planeras?

  • I sydöstra delen av fastigheten ska det befintliga fritidshuset rivas och ersätts med en mindre komplementbyggnad.
  • I nordöstra delen av fastigheten planeras ett bostadshus med högst två våningar.
  • Övrig mark blir allmän plats och tillgänglig för allmänheten.
  • Strandskyddet ska upphävas inom den mark som blir bostadstomt och inga nya bryggor får byggas.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Samrådet ägde rum: 2015

Planhandlingar

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för utställning (granskning). Ett bearbetat förslag ska ställas ut med ny möjlighet att lämna synpunkter. För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Planen har haft en utställning som ägde rum: 24 februari - 24 mars 2022.

Planhandlingar utställning 1:

Plankarta - utställning 1 Pdf, 667.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning- utställning 1 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Genomförandebeskrivning - utställning 1 Pdf, 547.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Program Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 316.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtande från utställning 1 Pdf, 965 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar utställning 1:

Geoteknisk undersökning 2016 Pdf, 358 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Pdf, 757.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Barnkonsekvensanalys Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för utställning (granskning). Ett bearbetat förslag ska ställas ut med ny möjlighet att lämna synpunkter. För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Det var en utställning 2 maj - 31 maj 2024.

Läs mer om varför en ny utställning ägde rum i dokumentet ”Underrättelse om utställning” nedan.

Planhandlingar:

Underrättelse om utställning 2 Pdf, 207.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta - utställning 2 Pdf, 516.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning - utställning 2 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Genomförandebeskrivning - utställning 2 Pdf, 148.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Program Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar:

Markteknisk undersökningsrapport 2022 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Geoteknik Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk undersökning 2016 Pdf, 358 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Pdf, 757.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Barnkonsekvensanalys Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter utställningen så kan vi göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske under sista kvartalet 2024.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Träkvista 1:18 (Lundhagens strand)

Diarienr: KS10/319 (PLAN.2003.6)

Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?