Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige samt genomför beslut som fattas i fullmäktige. I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i landet. Ekerö kommun har åtta nämnder, inklusive Kommunstyrelsen.  Ekerö kommun har också en opolitiskt vald Överförmyndare, vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Mer information om nämnderna finns i listan till vänster.