Socialnämnden

Socialnämnden är politiskt ansvarig nämnd för äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

Individärenden som kräver politisk hantering bereds i Socialnämndens individutskott.

Socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till de personer i Ekerö kommun som behöver det. Nämndens uppdrag regleras av reglemente, mål, riktlinjer och lagstiftning.

Socialnämnden är en beställarnämnd som sluter avtal med kommunala och enskilda utförare som, på nämndens uppdrag, bedriver olika verksamheter inom socialtjänsten.

Socialnämnden ansvarar bland annat för att:

  • Myndighetsutövningen sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.
  • Säkerställa att verksamheterna har en god kvalitet genom uppföljning av de utförare som nämnden har avtal och överenskommelser med
  • Besluta om långsiktig verksamhetsutveckling inom ansvarsområdet
  • Medverka till samverkan med andra myndigheter och organisationer för att den samlade omsorgen om den enskilde ska vara så bra som möjligt
  • Medverka till att medborgarnas skiftande behov och förutsättningar beaktas i samhällsplaneringen