Stadsbyggnadsförvaltningen

I stadsbyggnadsförvaltningen ingår följande enheter:

  • Planeringsenheten
  • Bygglovsenheten
  • Miljöenheten
  • Fastighetsenheten
  • Teknik- och exploateringsenheten

Planerings- och bygglovsenheten arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden, som också är trafiknämnd. De viktigaste uppgifterna är översiktsplanering, områdesbestämmelser, detaljplaner, förhandsbesked rörande lokaliseringsprövning/fastighetsbildning, bygglov, bostadsanpassning, trafikplanering samt mätning/kartering.

Här kan du bland annat få hjälp med upplysningar om bygglov, marklov, bygganmälan och strandskyddsdispenser.

Byggnadsnämndens ordförande är Arnulf Langlet (M), 1:e vice ordförande Fredrik Forsman (C) och 2:e vice ordförande Fredrik Sirberg (S).

Teknik- och exploateringsenheten har som uppdrag att ansvara för kommunens exploateringsfrågor, förvaltning av allmän mark, vägfrågor samt renhållningsverksamheten.

Fastighetsenheten svarar i samarbete med de kommunala verksamheterna, för lokalförsörjningen i kommunen, för såväl egna som inhyrda lokaler. I uppdraget ingår att medverka till ett effektivt lokalutnyttjande samt bistå verksamheterna med erforderlig kompetens beträffande fastighetsfrågor.

Vid frågor om gatukostnader och förköp, kontakta Ekerö Direkt.

Från och med 1 maj 2014 ansvarar Roslagsvatten AB för driften och utbyggnaden av kommunens VA-nät.

Vid frågor om enskilda avloppsanläggningar kontakta Miljöenheten.