Sophämtning

Ekerö kommun ansvarar för att ditt rest- och matavfall tas omhand. Restavfall är de sopor som kommer från ditt hushåll och som du inte kan sortera ut.

Aktuell kampanj: Sortera matresten
Börja matavfallssortera du också, klicka här.

Sortera matresten

Kommungemensam informationskampanj i Stockholms län: sorteramatresten.se

Insamling av rest- och matavfall

I Ekerö kommun är det Ragn-Sells som samlar in ditt ditt rest- och matavfall. Kostnaden för avfallshanteringen i kommunen finansieras av avgifter från abonnenterna och betalas inte med skatten. På Roslagsvattens hemsida kan du hitta hämtschemat för din fastighet. Klicka här.

Sopbil som hämtar hushållsavfall
Bild: En av Ragn-Sells sopbilar som hämtar rest- och matavfall i Ekerö kommun

Sopabonnemang

Du väljer själv vilken storlek på sopkärlet du vill ha och kan därigenom påverka din sophämtningsavgift. Ekerö kommun strävar efter att öka mängden avfall som sorteras ut för materialåtervinning och premierar därför användandet av så små sopkärl som möjligt. Du kan välja mellan 140, 190, 240 och 370 liters sopkärl. Vänd dig till Roslagsvattens kundtjänst för att byta storlek på ditt kärl. Sopkärlen töms normalt varannan vecka men om ett hushåll önskar hämtning var fjärde vecka kan man söka tillstånd för en varmkompost på Miljökontoret. Då måste allt köksavfall läggas i varmkomposten! Sådan månadshämtning premieras också genom lägre taxa. Måttbeskrivningar på sopkärlen hittar du här

För hantering av ansökan om kompostering av hushållsavfall tar Miljökontoret ut en handläggningsavgift motsvarande 30 minuters handläggning. Ansökningsblankett finns här.

Läs mer om avgifter för de olika abonnemangen och kärlstorlekarna i avfallstaxan.

Det här händer med soppåsarna

Kärlavfallet som hämtas i Ekerö kommun körs till Telge Återvinning i Södertälje för optisk sortering. Där sorteras matavfallet ut och omvandlas till biogas och biogödsel, läs mer om matavfallsinsamlingen här. Övrigt restavfall omvandlas till energiutvinning för fjärrvärme och elektricitet.