Bygglovsbefriade åtgärder

Vanliga åtgärder som inte kräver lov

Listan nedan är exempel på vanliga åtgärder som inte kräver bygglov. Den är inte heltäckande och innebär i vissa fall tolkning av praxis, som kan förändras med tiden. Om du vill veta mer om bygglovsbefriade åtgärder kan du kontakta Ekerö Direkt. Observera att du alltid bör läsa detaljplanen eller områdesbestämmelserna om sådana finns för att ta reda på om utökad lovplikt finns. Inom strandskyddsområde kan åtgärderna även kräva strandskyddsdispens.

Altaner

Se informationsblad i högermarginalen.

Attefallsåtgärder

Se sidan om attefallsåtgärder.

Balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdelar

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus får du göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, ett burspråk eller en uppstickande byggnadsdel utan bygglov. Du måste dock veta att du har byggrätt kvar enligt den gällande detaljplanen.

Brygga

Små bryggor för endast ett fåtal båtar eller för bad kräver inte bygglov. Däremot kräver en brygga oftast strandskyddsdispens.

Byta färg, fasadmaterial eller takmaterial

Utanför detaljplan och områdesbestämmelser krävs aldrig bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller takmaterial. Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplan krävs det endast bygglov om åtgärden väsentligen ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Inom områdesbestämmelser kan bygglov krävas men det ska framgå av områdesbestämmelserna. Bor du i ett väldigt enhetligt område kan ett färgbyte eller fasadbyte få stor påverkan och då kan du behöva bygglov för något som i ett annat område inte kräver bygglov. Dessutom kan det finnas utökad lovplikt i detaljplanen.

Ekonomibyggnader

Det krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. För att åtgärden inte ska kräva bygglov tar man hänsyn till dels om det finns en jordbruks- skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring, dels om byggnaden är till för den verksamheten och hör den till ett självständigt företag samt slutligen byggnadens utformning och standard. Att fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet är inte avgörande.

Du är välkommen att kontakta Ekerö Direkt om du har frågor om ekonomibyggnader. Det är bra om du anger vad för typ av byggnad och vilken typ av verksamhet som den ska tillgodose.

Friggebodar

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus får uppföra en eller flera komplementbyggnader som tillsammans upptar högst 15 kvm. Dessa ska ha en nockhöjd på högst 3,0 meter samt placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar godkänner placeringen. Närmare än 4,5 meter från allmän plats (parker, vägar m.m) krävs nästan alltid bygglov. Denna byggnad får strida mot detaljplanen, och därför behöver du inte ha byggrätt kvar eller tänka på eventuell prickmark.

Komplementbyggnad

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse, se sidan om attefallsåtgärder. 

Utanför sammanhållen bebyggelse har du möjlighet att utan bygglov uppföra en komplementbyggnad i omedelbar närhet av bostadshuset. Byggnadsnämnden har antagit riktlinjer om att en sådan rimligen kan vara högst 50 % av bostadshusets storlek, dock högst 50 kvm byggnadsarea. Det finns ingen begränsning i antal gånger tillbyggnaden får utföras men storleken beräknas utifrån ursprungligt bygglov. Ta kontakt med Ekerö Direkt om du är osäker på om byggnaden ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Parkeringsplatser och infarter

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus får du uppföra en parkeringsplats i anslutning till huset om parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov.

Pooler

Se informationsblad i högermarginalen.

Skyltar

Skyltar om högst 1,0 kvm och skyltar för tillfälliga evenemang som är uppsatt högst fyra veckor kräver inte bygglov. Valreklam, vissa flaggor, vägmärken och sjövägmärken kan också vara bygglovsbefriade. Skyltar utanför detaljplan och områdesbestämmelser kräver inte bygglov.

Solceller

Se informationsblad i högermarginalen.

Staket, stängsel, plank, murar och häckar, skärmtak

Se informationsblad i högermarginalen.

Takkupor

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor får du bygga högst två takkupor, eller på ett bostadshus som har en takkupa bygga ytterligare en. Det får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen för då kräver åtgärden bygglov. Du behöver oavsett göra en anmälan.

Tillbyggnad

Inom detaljplan samt utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse kan du göra en tillbyggnad om högst 15 kvm. Se vår sida om attefallsåtgärder. Utanför sammanhållen bebyggelse råder större friheter avseende lovplikten. Du får göra en liten tillbyggnad om högst 50 % av bostadshusets storlek, dock högst 50 kvm byggnadsarea. Det finns ingen begränsning i antal  komplementbyggnader får utföras men storleken beräknas utifrån ursprungligt bygglov.