Nybyggnadskarta, ett underlag för situationsplan

När behöver jag en nybyggnadskarta?

Om du ska bygga nytt hus eller göra en tillbyggnad på befintligt hus behöver du en nybyggnadskarta. Även vid andra åtgärder som du gör på din tomt kan du behöva en nybyggnadskarta.

 

Varför behöver jag en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta är det underlag som bygglovsökanden redovisar önskad byggnadsåtgärd på. Kartan med den inritade ny- eller tillbyggnaden kallas för situationsplan. Situationsplanen används av bygglovhandläggaren som underlag i samband med beslut om bygglov. Kartan har även en viktig funktion vid utsättning och lägeskontroll av byggnaden.

Innehåll

Nybyggnadskartan redovisar bland annat befintliga byggnader med sockelhöjder, fastighetens gränser med mått och koordinater, höjdkurvor, markhöjdspunkter, väghöjder, höjdfix, luftledningar och VA-anslutningar. Även andra uppgifter som gällande detaljplanebestämmelser, areal och officialrättigheter för fastigheten redovisas. Nybyggnadskarta upprättas i skala 1:500.

Vilken typ av nybyggnadskarta behöver jag?

Kartan finns i tre utföranden A, B och C. En fullskalig karta A ska alltid upprättas när du bygger nytt bostadshus eller gör andra stora åtgärder på din tomt.

Skillnaderna mellan de olika kartorna:

1. Fullständig nybyggnadskarta (A) krävs alltid vid nybyggnationer av enbostadshus och fritidshus eller andra fristående nybyggnationer, till exempel industribyggnader, skolor, förskolor, stall och ridhus med flera.

2. På kuperade fastigheter kan  nybyggnadskarta (B) komma att krävas även för mindre byggnadsåtgärder (såsom komplementbyggnader, tillbyggnader eller Attefallsåtgärder) efter bygghandläggarens bedömning.

3. Vid uppförande av mindre byggnadsåtgärder (såsom komplementbyggnader, tillbyggnader eller Attefallsåtgärder) eller gränsnära åtgärder kan en nybyggnadskarta (C) komma att krävas efter bygghandläggarens bedömning.

Taxa för nybyggnadskarta.

I det fall bygglovåtgärden bedöms som minimal kan en beställning ur kommunens baskarta vara tillräcklig för handläggningen.

Leverans och beställning

Det kan ta upp till 8 veckor att producera en nybyggnadskarta, därför är det bra att göra beställningen i god tid.

Vi kan leverera kartan som pdf- eller dwg-fil.