Anmälan

För en del åtgärder som inte kräver lov krävs ändå en amälan. Det gäller både utvändiga åtgärder och invändiga.

Attefallshus

De s.k. attefallshusen kräver en anmälan. Vi har en egen sida för attefallshus.

Tillbyggnad om högst 15 kvm, inreda ytterligare lägenhet samt utföra högst två takkupor

Även dessa åtgärder hör till de s.k. attefallsreglerna.

Övriga anmälningspliktiga åtgärder

  • Rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplan. Inom detaljplan krävs även rivningslov.
  • Ändring av en byggnads bärande delar eller omfattande ändring av planlösningen,
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
  • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
  • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

För installation av eldstäder, ändringar av VA-installationer samt rivningsanmälan har vi undersidor med mer information.

Göra anmälan

En anmälan kan göras via e-tjänst, som du hittar i högermarginalen. Du kan även göra anmälan via blankett som du ockå hittar där. I anmälan anger du vad du vill göra, uppgifter om eventuell kontrollansvarig, uppgifter om yta samt dina kontaktuppgifter. Det är viktigt att du fyller i dessa så att vi kan nå dig.

Handlingar till en anmälan

Vilka typer av handlingar som behövs vid en anmälan varierar beroende på åtgärdens karaktär och omfattning. En kontrollplan behövs för alla åtgärder. I högermarginalen hittar du en mall för enkla projekt samt ett exempel för byggnation och ett för rivning. Kontrollplanen ska upprättas av den kontrollansvarige om sådan krävs.