Bygglov

Många åtgärder kräver bygglov

De flesta större åtgärder gällande byggnader kräver bygglov. Nybyggnad, tillbyggnad samt även i vissa fall andra yttre ändringar. Även anläggningar som murar, plank och parkeringsplatser kan kräva bygglov. Se gärna vår sida om bygglovsbefriade åtgärder.

Hur mycket får jag bygga?

Om fastigheten omfattas av detaljplan framgår det där hur mycket, vad och hur du får bygga. I en detaljplan regleras bl.a. placering, utformning, byggrätt och annat. Utanför detaljplan gör byggnadsnämnden en bedömning av vad som är lämpligt på den aktuella platsen. Utanför detaljplan rekommenderas att du söker förhandsbesked innan du söker bygglov för något större men har du redan handlingarna klara kan du söka bygglov direkt. Då görs, i samband med att du söker bygglov, en lokaliseringsprövning då samma sak undersöks som om du söker förhandsbesked. En avgift utgår även för detta, även om den är något lägre än för ett förhandsbesked. För att ta reda på om fastigheten omfattas av detaljplan, använd Ekerökartan i högermarginalen. För komplementbyggnader behöver du inte söka förhandsbesked.

Ansök om bygglov

En ansökan om bygglov görs till bygglovenheten vid miljö- och stadsbyggnadskontoret. Du kan göra ansökan via vår e-tjänst som du hittar i högermarginalen. Där hittar du även en ansökningsblankett om du föredrar att fylla i på papper. Om du bor utanför detaljplanerat område och vill bygga något större, t.ex. nytt enbostadshus, rekommenderar vi att du söker förhandsbesked först.

I ansökan fyller du i vad du vill göra, exempelvis nybyggnad av enbostadshus. Det är viktigt att du fyller i dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig. Fyll i så mycket information som möjligt om det du vill göra, uppgifter om yta, fasadmaterial, takmaterial och färgsättning. För de flesta större åtgärder krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig kan du hitta på Boverkets hemsida, se länk i högermarginalen.

Det är du som är byggherre som har strikt ansvar för riktigheten i inlämnade uppgifter och handlingar.

Handlingar till en bygglovsansökan

Till en ansökan om bygglov ska du även lämna in ritningar på det du vill göra. Ritningarna ska vara av bra kvalitet men det finns inget hinder i att du ritar själv. Det viktiga är att de är fackmässigt upprättade, t.ex att de är skalenliga och att du redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt. Se exempelritningar för det du vill göra i högermarginalen.

Handläggningstid

Vi handlägger alla ansökningar efter ansökningsdatum. Vi försöker så snart som möjligt skicka ut en begäran om komplettering om något saknas och från att ansökan är komplett ska beslut fattas inom 10 veckor. Under handläggningstiden gör vi oftast ett platsbesök och vi diskuterar ärendet på ett handläggarmöte. Handläggningstiden varierar beroende på om ärendet behöver skickas på remiss eller inte.

Avgift

Avgiften för varje ärende beslutas enligt gällande taxa som du hittar i högermarginalen. Om du bor inom detaljplanerat området behöver du vara uppmärksam på att en planavgift kommer att tas ut, om inte avtal har träffats om annat.