Förhandsbesked

När söker man förhandsbesked?

I ett tidigt skede av en byggprocess, eller om förutsättningarna för bebyggande på platsen är oklara har du möjlighet att söka förhandsbesked. Förhandsbesked behöver normalt inte sökas inom detaljplanerat område, då förutsättningarna ofta är givna. För att ta reda på om din fastighet omfattas av detaljplan kan du använda Ekerökartan som du hittar i högermarginalen. Fördelen med att söka förhandsbesked är att du inte behöver ta fram ritningar, det räcker ofta med en enkel karta med föreslagen byggnad och tomtplats inritad. Förhandsbesked behöver inte sökas av fastighetsägaren, utan kan även sökas av någon annan, till exempel någon som är intresserad av att köpa en fastighet. Vill du bygga inom strandskyddsområde rekommenderar vi att du först söker dispens.

Ansök om förhandsbesked

Ansökan kan ske både via e-tjänst och via ansökningsblankett. Se länkar i högermarginalen. Du behöver även lämna in:

  • Karta alternativt ett flygfoto med aktuell plats markerad, skala 1:10 000. För att få tag i en karta kan du använda Lantmäteriets e-tjänst Kartutskrift som du hittar i högermarginalen.
  • Situationsplan med önskad tomtplats och husplacering inritad, skala 1:2000. 

I vissa ärenden kan tillstånd från andra myndigheter behöva redovisas. Du behöver ofta ta fram ytterligare utredningar, t.ex. gällande avloppsfrågan eller liknande. Du behöver inte själva fråga grannar utan underrättelse sköts av bygglovenheten.

Prövningen av ett förhandsbesked

Vid en ansökan om förhandsbesked prövas platsens lämplighet för det du vill bygga. Det kan handla om bostadshus, ridhus, verksamhetslokal m.m. Översiktsplanens riktlinjer anger grunddragen för ny bebyggelse och i vissa fall kan åtgärden behöva föregås av en detaljplan. Detta gäller för ny sammanhållen bebyggelse eller om andra förutsättningar talar för att planläggning behövs.

Beslut om förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked innebär att platsen kan bebyggas. Du behöver dock först ansöka om bygglov. Utformning, storlek och exakt placering hanteras i bygglovskedet. Ett positivt beslut innebär att en tomtplats för den nya byggnaden kan styckas av om du vill. Detta bestämmer dock Lantmäteriet. Beslut om förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov om ansökan görs inom två år från dagen då beslutet vann laga kraft.

Handläggningstid

I plan- och bygglagen anges att bygglov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt och att beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökan inkommit till byggnadsnämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredning i ärendet får tiden förlängas en gång med högst 10 veckor utöver de ursprungliga veckorna. Handläggningstiden varierar och ofta behöver remisser skickas till andra myndigheter. Ansökan anses komplett efter det att remissinstanserna har svarat och ett beslut kan därför dra ut på tiden.

I de allra flesta fall behöver beslut fattas av byggnadsnämnden som har sammanträde 10 gånger per år.

Avgift

Avgift för beslut om förhandsbesked framgår av byggnadsnämndens taxa som du hittar i högermarginalen.