Rivningslov

För att riva en byggnad eller anläggning kan det krävas rivningslov. I vissa fall krävs endast en anmälan och för vissa åtgärder krävs varken lov eller anmälan.

Rivningslov endast inom detaljplan och områdesbestämmelser

Det krävs endast rivningslov för att riva en byggnad eller del av en byggnad inom område som omfattas av detaljplan, och i vissa fall inom område som omfattas av områdesbestämmelser, men då ska det framgå av bestämmelserna.

Det krävs dock inte rivningslov om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdebestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

För många åtgärder krävs dock en anmälan om rivning.

Ansökan om rivningslov

En ansökan om rivningslov kan göras via e-tjänst som du hittar i högermarginalen. Ansökan kan även göras via blankett som du också hittar där. Ansökan ska innehålla information om vad du önskar riva, byggnadens storlek och en situationsplan, dvs en översiktlig karta över tomten där du redovisar vad du vill riva. Du behöver även lämna in en rivningsplan och en inventering av rivningsmassor, se dokument i högermarginalen. Du behöver alltså lämna in följande:

  • Ansökningsblankett (om ansökan inte görs via e-tjänst)
  • Situationsplan med berörd byggnad markerad
  • Kontrollplan för rivning (rivningsplan, se högermarginalen för exempel)
  • Inventering av rivningsmassor (se informationsblad om sortering av rivningsanfall i högermarginalen)

Prövning av din ansökan

Bygglovsenheten prövar din ansökan och granskar om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplanen eller om den bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Avgift

Avgiften för rivningslov anges i byggnadsnämndens taxa som du hittar i högermarginalen. Om du ansöker om rivningslov i samband med att du ansöker om bygglov reduceras rivningslovsavgiften med 60 %.