Det kommunala dricksvattnet

hemsidan för Roslagsvatten kan du läsa mer om kvalitén på dricksvattnet, som uppfyller Livsmedelsverkets krav med god marginal.

 

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet bestäms av halterna kalcium och magnesium. Ju mer kalcium och/eller magnesium, ju hårdare vatten.

Hårt vatten innebär bl a att större doser tvättmedel behövs och att ytfällningar kan orsaka problem med disk- och tvättmaskiner. Hårt vatten ökar även korrosionen på vattenledningar. För att minska vattnets hårdhet kan så kallade avhärdningsfilter användas.

Mjukt vatten löser upp betong och cement, och risken för korrosionsskador på metall ökar, t ex rostar varmvattenberedare sönder fortare och vattenledningar kan skadas.

Vattnets hårdhet, tyska grader (°dH)

0-2      Mycket mjukt

2-5      Mjukt

5-10    Medelhårt

10-20  Hårt 

Vattnet i Ekerö kommun är mjukt och ligger på 4,4 dH.

Vattnets pH-värde

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH 7 är neutralt. Ekerö distributionsområde har pH 8,2 och Stenhamra distributionsområde har pH 8,1. Tjänligt dricksvatten ska ha ett pH-värde mellan 7,5 - 9,0.

Varifrån kommer vattnet?

Det kommunala dricksvattnet på Ekerö kommer från Stockholm Vattens anläggning Norsborgs vattenverk. Det enda undantaget är Vifärna som än så länge har ett eget vattenverk med bergborrade brunnar som råvattentäkt.

I Stenhamra och Ekerö tätort finns vattentorn som ser till att hålla trycket uppe i ledningssystemet, även om det blir strömavbrott. I Vifärna, Kungsberga, Munsö Kyrkby, Munsö Söderby, Stenby och Hovgården skapas vattentrycket med hjälp av pumpar. Detta innebär att abonnenterna blir utan vatten vid strömavbrott.

Driftövervakning

Samtliga vattenverk är utrustade med automatiskt larm. Det finns personal i beredskap dygnet runt för att åtgärda eventuella fel.

Vad används vattnet till?

Normalt förbrukar en person ca 160 liter vatten per dygn.

Vattenförbrukningen i ett normalhushåll (liter per person och dygn):

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Dricksvattenkvalitet

Dricksvatten klassas som livsmedel (bara kallvattnet, varmvatten är inte avsett att användas som dricksvatten). Livsmedelsverket är den myndighet som bestämmer reglerna för dricksvattnets kvalitet.

Provtagning

Det kommunala dricksvattnet provtas varje månad för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. Prover tas på utgående vatten från vattenverket och på ledningsnätet. Vattnet analyseras av ackrediterat laboratorium.