Föräldrars förvaltning av barns tillgångar

Föräldrar är normalt vårdnadshavare för sina barn. Som vårdnadshavare ansvarar de för sitt barns personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. Vårdnadshavare är normalt även förmyndare och som sådana ska de förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Vårdnaden och förmyndarskapet ska i princip alltid utövas gemensamt om båda föräldrarna är vårdnadshavare/förmyndare.

I föräldrabalken, som är den lag som styr vårdnadshavares och förmyndares skyldigheter, sägs att förmyndare ska fullgöra sina skyldigheter på ett omsorgsfullt sätt och alltid handla på sådant sätt som bäst gagnar barnet. Till förmyndarens skyldigheter hör även att se till att barnets medel i skälig omfattning används för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Sådana medel som inte används för dessa ändamål ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning. Förmyndare förutsätts även i viss omfattning fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina övriga åtgärder. Det är viktigt att alltid förvara den omyndiges egendom separat och inte blanda samman den med egen eller annans egendom, t ex barnets syskons eller egen egendom. I viktiga frågor ska förmyndaren alltid höra ett barn som fyllt 16 år. Förmyndaren har skadeståndsansvar gentemot barnet för sin förvaltning av barnets egendom.

Observera att en förmyndare inte får företräda sitt barn vid rättshandling eller rättegång mellan förmyndare och barn (ej heller bevaka rätt i dödsbo om förmyndaren och barn är delägare i samma dödsbo). I sådana fall ska en god man förordnas att tillfälligt företräda barnet. När det nedan anges förmyndare avses föräldraförmyndare, inte förordnade förmyndare.

Överförmyndarens roll

Sedan förmyndarskapsreformens genomförande år 1995 råder en princip om fri föräldraförvaltning. Det innebär att det huvudsakliga ansvaret för förvaltningen av barns medel ligger på förmyndarna. Det finns dock vissa undantag i den fria föräldraförvaltningen på så sätt att förmyndares förvaltning av barns egendom står under överförmyndarens allmänna tillsyn och att förmyndare alltid är skyldiga att lämna överförmyndaren de upplysningar om förvaltningen som begärs. Till detta finns mer konkreta regler om att vissa åtgärder som förmyndaren vill göra för barns räkning alltid kräver överförmyndarens samtycke för att åtgärden ska bli giltig. Därtill finns begrepp som överförmyndarkontroll, överförmyndarspärr och särskild överförmyndarkontroll, mm.

Överförmyndarkontroll

För de fall ett barns tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (2014 uppgår pbb till 44 400 kronor x 8 = 355 200 kronor) gäller överförmyndarkontroll. Det åligger förmyndarna att senast en månad efter det att värdet av barnets tillgångar överstigit detta belopp anmäla förhållandet till överförmyndaren genom att inge en förteckning undertecknad på heder och samvete. Överförmyndarkontrollen innebär att ytterligare regler kompletterar de som ovan beskrivits. Dessa regler rör i första hand placering av barnets tillgångar och innebär i huvudsak att det krävs överförmyndarens samtycke för sådan åtgärd. Undantag från krav på samtycke görs dock för placering i särskilt specificerade fall, bland annat för obligationer och värdepappersfonder (däremot inte försäkring).

Överförmyndarspärr

Huvudregeln är att barns medel inte är spärrade. När ett barn får pengar genom arv, testamente eller försäkring och det utbetalade beloppet överstiger ett prisbasbelopp ska den som betalar ut beloppet sätta in detta på ett överförmyndarspärrat konto i bank. Utbetalaren ska dessutom meddela överförmyndaren om insättningen.

För uttag från konto som är överförmyndarspärrat krävs överförmyndarens samtycke. För att ansöka om överförmyndarens samtycke ska en skriftlig begäran skickas in till överförmyndaren av samtliga förmyndare. Om barnet är över 16 år ska även barnet yttra sig över uttaget. Av ansökan ska det bland annat framgå vad pengarna ska användas till (vid större uttag ska offert eller liknande bifogas), från vilket konto pengarna önskas tas och saldobesked från kontot. Vid begäran om uttag kontrolleras om förmyndarna förekommer i Kronofogdens register samt hos socialtjänsten.

Särskild överförmyndarkontroll

Utöver ovan redovisade regler om kontroll från överförmyndaren finns även s.k. särskild överförmyndarkontroll. Sådan kontroll innebär att pengar som satts in på bank blir spärrade samt att förmyndaren därtill omfattas av reglerna om överförmyndarkontroll enligt ovan och bland annat blir skyldiga att redovisa sin förvaltning av medlen till överförmyndaren.

För att få till stånd särskild överförmyndarkontroll finns vissa krav. Bestämmelserna blir gällande om ett barn får egendom genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande i försäkring i anledning av dödsfall m.m. och det uppställts villkor om att egendomen ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Vad beträffar gåvor krävs dessutom att givaren skriftligen anmäler den villkorade gåvan till överförmyndaren. En givare kan senare återkalla sitt villkor om särskild överförmyndarkontroll.

Särskild förvaltning

Det har i svensk rätt sedan länge accepterats att det i samband med exempelvis gåva, testamente eller förmånstagarförordnande föreskrivs att egendom ska förvaltas av någon annan än förmyndarna. Ett giltigt sådant villkor om särskild förvaltning innebär att förmyndarna kommer att sakna rätt till medbestämmande i förvaltningen av denna egendom. Eftersom förmyndaren saknar bestämmanderätt utesluts därigenom även överförmyndarens kontroll av sådan egendom.