Ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare

Här får du veta mer om vad som kan ingå i ett uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.

Vad som ingår i just ditt uppdrag ser du i registerutdraget som du får av överförmyndaren.

När du börjar ditt uppdrag – en checklista

Utbildning som god man och förvaltare

 • Inför ditt första uppdrag som god man eller förvaltare bjuder vi in dig till ett kort möte med en handläggare. Du får information om uppdraget och möjlighet att ställa frågor.
 • Två gånger varje år håller vi en grundutbildning för alla ställföreträdare.
 • I början av året håller vi en utbildning i redovisning.

Övriga informationsträffar och utbildningar beslutar vi om beroende på efterfrågan och behov.

När behöver jag samtycke och tillstånd?

Vissa beslut kräver att du har överförmyndarens tillstånd, annars blir besluten inte giltiga.

När behöver jag överförmyndarens tillstånd?

Kontakta alltid oss på överförmyndaren om du är osäker på när du behöver samtycke (tillstånd) från oss.

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, överförmyndare

Eva von Schéele är ersättare

Karin Ernestål, tf chef

Anne Rosenberg, handläggare

Angelica Covington, chef & jurist - föräldraledig från och med 19 maj, 2023.

Telefontid vardagar mellan klockan 09.00 - 11.00
Telefonnummer: 08 124 571 50
E-post: of@ekero.se

OBS! Det går alltid att nå oss via e-post, mejlen kontrolleras dagligen.

Här är exempel på åtgärder där du behöver överförmyndarens tillstånd

 • För att göra uttag från spärrat konto
 • Vid köp, byte eller gåva av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
 • Vid arvskifte eller bodelning
 • För att placera i aktier, kapitalförsäkring och vissa andra riskfyllda placeringar (gäller alla gode män och förvaltare men bara vissa förmyndare)
 • När huvudmannen eller ett barn ska driva företag
 • För att hyra ut fast egendom eller tomträtt
 • För att upplåta nyttjanderätt, till exempel servitut
 • För att inteckna fast egendom eller tomträtt
 • För att pantsätta egendom
 • För att ta lån för huvudmannen

Ansökan om uttag för vuxen Pdf, 483.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uttag för barn Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samtycke för vuxen Pdf, 614.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Samtycke för barn Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

När behöver jag huvudmannens samtycke och tillstånd

Huvudmannen ska alltid ge sitt samtyckte om hen förstår vad saken gäller, men för vissa löpande beslut krävs det inte att du har samtycke varje gång.

Löpande åtgärder kan till exempel vara att:

 • betala återkommande räkningar
 • lämna in uppgifter till myndigheter som behövs för bistånd.

Om huvudmannen inte kan lämna sitt samtycke för att hen inte förstår, kan du som god man ta egna beslut. Du kan behöva ett läkarintyg för att visa att huvudmannen inte kan lämna samtycke. Det gäller framför allt större åtgärder.

Om du är förvaltare så behöver du inte huvudmannens samtycke för åtgärder för det som ingår i ditt uppdrag som förvaltare.

Vad kan en god man eller förvaltare inte besluta om?

Vissa saker kan inte en god man eller förvaltare besluta om. Det handlar om personliga beslut som till exempel att:

 • skriva testamente
 • gifta sig
 • bekräfta föräldraskap
 • sterilisera sig

Köpa eller sälja hus eller lägenhet som god man, förvaltare eller förmyndare

En god man, förvaltare eller förmyndare måste ha överförmyndarens samtycke för att sälja, köpa, få, hyra eller hyra ut fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt som tillhör huvudmannen eller barnet.

För att hyra en bostad eller säga upp ett hyreskontrakt så behöver du inte överförmyndarens samtycke.

 • Om huvudmannen förstår vad som ska beslutas så behöver du alltid samtycke.
 • Om huvudmannen inte kan ge samtycke så ska det vara styrkt av exempelvis ett läkarintyg.

Närmast anhöriga har alltid rätt att säga vad de tycker om större beslut, men de har inte bestämmanderätt (vetorätt).

Kontakta alltid överförmyndaren i god tid innan en försäljning eller ett köp.

Informationsblad om att sälja, köpa, hyra eller hyra ut fastigheter och bostadsrätter Pdf, 292.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du som god man, förvaltare eller förmyndare ska företräda en huvudman eller ett barn i ett dödsbo så är det flera saker som är viktiga att tänka på.

 • Det behövs vanligtvis samtycke från överförmyndaren för att ett arv ska få delas ut.
 • En god man, förvaltare eller förmyndare kan aldrig avstå från arv eller godkänna ett testamente för sin huvudman eller för ett barn.
 • Om ställföreträdaren och huvudmannen eller barnet har del i samma dödsbo, så behöver en tillfällig god man utses för huvudmannen eller barnet. Kontakta då överförmyndaren.

Kontakta alltid överförmyndaren i god tid om du vet att din huvudman eller ditt barn har del i ett dödsbo eller ska få ärva.

Ekonomi

När pengarna inte räcker till kostnader för arvode

Det kan ibland vara svårt att betala kostnaden för huvudmannens även om inkomsterna eller tillgångarna överstiger beloppsgränsen så att huvudmannen själv ska stå för kostnaden. Eftersom beloppsgränserna finns är det viktigt att se till att huvudmannen kan betala kostnaden även när marginalerna är små.

För att underlätta betalningen kan du som god man eller förvaltare till exempel:

 • Göra en budget Om du vet att huvudmannen troligen kommer att få betala kostnaden så kan du lägga undan ett belopp varje månad, ett belopp om ca 1 000 kr/månad brukar vara rimligt. Kommunens budget- och skuldrådgivning kan ge stöd hur huvudmannens ekonomi kan förbättras, hjälpa till att göra en budget och hjälpa till med eventuell skuldsanering.
 • Begära att socialförvaltningen tar med kostnaden när de beräknar avgiften. Vid beräkning av avgifter för exempelvis hemtjänst och särskilt boende kan socialförvaltningen göra förbehåll för kostnader för god man/förvaltare. Huvudmannen får då en lägre avgift som motsvarar kostnader för att betala sin gode man eller förvaltare.
 • Ansöka om ersättning för merkostnader. Huvudmannen kan i vissa fall få ersättning från Försäkringskassan för ökade kostnader för god man eller förvaltare. Ställföreträdarskapet ska i dessa fall grundas på en funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om ersättning för merkostnad.
 • Begära att kronofogden låter huvudmannen ha kvar pengar för kostnaden. Om huvudmannen har utmätning eller skuldsanering så kan Kronofogden göra förbehåll för kostnader för god man eller förvaltare, huvudmannen får då behålla en summa som motsvarar kostnaden.

Redovisning som god man, förvaltare eller förmyndare

Här hittar du information om hur du redovisar din huvudmans ekonomi.

Förteckning över tillgångar och skulder

Om tingsrätten beslutat att du ska bli god man, förvaltare eller förmyndare så ska du inom två månader lämna in en förteckning (lista) över tillgångar och skulder.

Om du har tagit över ett uppdrag från en annan god man, förvaltare eller förmyndare så behöver du inte lämna in en förteckning. I vissa fall kan överförmyndaren besluta att du ändå behöver lämna en förteckning, då får du information om det.

Förteckning god man eller förvaltare Pdf, 402.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Förteckning särskilt förordnad vårdnadshavare Pdf, 469.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du som förälder är förmyndare för ett barn som har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp ska du lämna in en förteckning inom två månader från det att tillgångarna översteg åtta prisbasbelopp.

Förteckning förmyndare Pdf, 441.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsräkning (årsredovisning)

Som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare ska du varje år redovisa hur huvudmannens eller barnets tillgångar har använts året innan. Det kallas för årsräkning. Det gäller även vissa föräldrar. Läs mer här.

Årsräkningen ska lämnas in före den 1 mars varje år för året innan. I årsräkningen tar du upp alla tillgångar, inkomster, utgifter och skulder som du har haft ansvar för. Den ska sedan undertecknas av alla ställföreträdare på heder och samvete.

Vad ska du skicka med?
I utskicket som du får i början av varje år från överförmyndaren så ser du vad som behöver skickas med. Det kan variera från varje år. Vissa ärenden granskas mer även, då behöver du skicka in alla verifikat som exempelvis årsbesked, räkningar, kvitton med mera.

Överförmyndaren granskar årsräkningarna i den ordning de kommer in.

Guide för årsräkning och sluträkning - god man och förvaltare Pdf, 444.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsräkning god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Guide för årsräkning och sluträkning - föräldrar och förmyndare Pdf, 281 kB.

Årsräkning förälder eller förmyndare Pdf, 672.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse för uppdrag och begäran om ersättning (arvode och kostnadsersättning)

Som ställföreträdare ska du varje år, förutom årsräkningen, också lämna in en redogörelse. I redogörelsen får du svara på frågor om huvudmannens situation och vad du har gjort i ditt uppdrag under året.

Redogörelsen är även ett underlag för din ersättning som god man eller förvaltare.

Redogörelse god man eller förvaltare Pdf, 211.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse särskilt förordnad förmyndare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sluträkningnär ditt uppdrag upphör

Om ditt uppdrag upphör så behöver du lämna in en sluträkning för ditt uppdrag. Den ska du lämna in senast en månad efter slutdatum.

En sluträkning gör du på samma sätt som en årsräkning och på samma blankett, men bara för perioden från senaste årsskiftet till sista dagen på ditt uppdrag.

Årsräkning god man eller förvaltare Pdf, 843 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsräkning föräldrar och förmyndare Pdf, 672.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Händer som håller i en blomma.

  Om ett barn saknar förmyndare eller om en förmynda...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?