Hjälp i hemmet

Du som har svårt att klara dig själv i vardagen kan få hjälp för att kunna bo kvar hemma. Det kan exempelvis vara hemtjänst, larm, hjälpmedel, anpassning av bostad, dagverksamhet eller korttidsboende. Läs mer om vilka insatser som finns på dessa sidor och under sidorna för personer med funktionsnedsättning.

Kommunens stöd och serviceinsatser utgår från Socialtjänstlagen (SoL). Lagen anger inte exakt vilken hjälp du har rätt till, det är ditt behov som avgör. Behovet utreds av en biståndshandläggare i samråd med dig och/eller närstående.

Ansökan om hjälp kan göras av dig, god man eller annan person som har fullmakt att föra din talan.

Får du avslag på din ansökan har du rätt att överklaga hos Förvaltningsrätten. Om du vill överklaga ett beslut ska du skicka det till kommunen som skickar överklagan vidare till Förvaltningsrätten efter eventuell komplettering.