Nyanlända och flyktingmottagande

Ekerö kommun tar emot nyanlända invandrare och ensamkommande flyktingbarn efter anvisning från Migrationsverket.

Hur många som Ekerö ska ta emot beräknas enligt fördelningstal som länsstyrelsen tar fram tillsammans med Migrationsverket. Mottagandet grundar sig på lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun (den s.k. bosättningslagen) samt regeringsbeslut om anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn och unga.

Under 2016 anvisades 104 nyanlända till Ekerö kommun och från 2017 kommer ca 153 nyanlända att anvisas till kommunen av Migrationsverket.

Antalet asylsökande barn och unga som kommunen ska ta emot är helt beroende på hur många som kommer till landet och söker asyl. Kommunen andel är för närvarande är 3,19 promille av det totala antalet. För 2017 motsvarar det ett fåtal ensamkommande barn om antalet som kommer till Sverige fortsätter att var lågt.