Söderberga

Bakgrund

Planområdet har tidigare varit ute på programsamråd. Inför samrådet delades programområdet upp i separata planuppdrag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-17 att skicka ut detaljplanen för Söderberga på samråd.

Vad är det som planeras?

Detaljplanen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde i Söderberga med villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus samt att de tillkommande samt befintliga fastigheterna kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detaljplanen innebär också en möjlighet till att bredda Tureholmsvägen samt att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter genom att anlägga en gång- och cykelväg längs Tureholmsvägen. Syftet är också att utveckla och bevara den natur som finns i planområdet samt att säkra allmänhetens tillgång till naturen.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Söderberga 1:9 m.fl.
Diarienr: PLAN.2010.17
Förfarande: Utökat planförfarande

För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900).

Läget just nu

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 7 januari och 11 februari 2016. De yttranden som kom in under samrådet sammanställs nu i en så kallad samrådsredogörelse. Därefter görs eventuella utredningar och ändringar till följd av yttrandena. Nästa steg i processen är granskning. 

Läs mer om planprocessen.