Stenhamra centrum

Arbetet med detaljplaner för Stenhamra centrum är uppdelat i två etapper. För information om den första etappen, Detaljplan för del av Stenhamra centrum (Stockby 2:63 m.fl. och Stockby 3:69 m.fl.), klicka här.

Stenhamra centrum

Bakgrund

Stenhamra är kommunens näst största tätort och den största tätorten på Färingsö. Här finns det bra tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik. AB Ekerö bostäder har beviljats positivt planbesked för flerbostadshus på fastigheterna Stockby 2:170 (f.d. ICA/bensinstation) och Stockby 3:35 (Fårhagsplan) (2014). På Stockby 1:73 har Stenhamra förskola samt en fritidsgård funnits sedan 60-talet. Byggnaderna är i dåligt skick och nu placeras paviljonger för förskoleverksamheten vilka kommer att täcka behovet för de närmaste fem åren. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tillsammans med Barn- och utbildningskontoret och Kultur- och fritidskontoret tittat på alternativa lokaliseringar för förskolan/fritidsgård som en del av programmet för Stenhamra centrum.  Ett särskilt boende med 64 platser har byggts väster om Coop i enlighet med en ny detaljplan för ändamålet (lagakraftvunnen 2014).

De ovan beskriva omständigheterna öppnar en möjlighet för att föreslå en ny vägstruktur samt planera för nya bostäder och service i ett väldigt centralt läge vilket kan bidra till ökat trygghet (särskilt nattetid) och liv/rörelse i centrumet.

Vidare ges möjlighet att skapa en torgyta med starkare koppling mellan kommersiell och allmän service i direkt anslutning till bytespunkten för kollektivtrafik i Stenhamra.

Vad planeras?

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att inleda detaljplanearbete för Stenhamra centrum. Syftet med planläggning vid Stenhamra centrum är att pröva förutsättningarna för förtätning av bebyggelse med bostäder och butiker, få utökad kvalitet på gröna områden och öka liv och rörelse i ett nytt torg i anslutning till busshållplats, biblioteket och livsmedelsbutik. Vidare möjliggörs en omdisponering av parkeringsytor och tydligare stråk för gående och cyklister.

Under 2016 godkändes ett planprogram för Stenhamra centrum som redovisar idéer för en framtida utveckling av centrumet. De föreslagna idéerna består i en ny bebyggelse för såväl bostäder som service och andra samhällsfunktioner. Programmet ger även förslag på hur placering, utformning och gestaltning kan hanteras för att skapa ett väl fungerande och hållbart centrum. Värdet av det befintliga grönstråket genom samhället belyses samt hur det ska bevaras men utvecklas för att skapa en än mer attraktiv miljö som fler vill vistas i. Programmet undersöker även möjligheterna för placering av ny förskola och fritidsgård.

Medborgardialog

Arbetet med detaljplanen för Stenhamra centrum ska föregås av en medborgardialog. Syftet med dialogen är att få olika perspektiv att mötas och på så vis skapa förståelse dem emellan. Dialogen syftar även till att skapa bättre planerings- och beslutsunderlag.

I dialogen kommer representanter från Ekerö kommun möta olika intressenter i Stenhamra för att samtala kring Stenhamra centrum, hur platsen fungerar idag, vad som är bra och mindre bra samt vilka behov som finns.

Genom medborgardialogen är ambitionen att den platsspecifika kunskap som invånarna i Stenhamra besitter tillsammans med övriga planeringsförutsättningar ska bidra till en hållbar stadsplanering som möter behoven.

Mer information finner du här: Dialog om Stenhamra

Planinformation

Detaljplan för Stenhamra centrum (Stockby 3:19 m.fl.)

Formellt namn för programmet: Program för Stenhamra centrum, Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län

Diarienummer: PLAN.2013.18

Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900).

Läget just nu

Arbetet är igång med att ta fram planhandlingar inför samråd. Närmast i tiden ligger medborgardialogen som kommer genomföras under hösten-vintern 2019.

En programhandling har godkänts av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-13.

För att ta del av programsamrådsredogörelsen, kontakta Ekerö direkt via info@ekero.se eller ring 08 - 124 571 00. 

Samråd kommer preliminärt att ske 2020.

Läs mer om Planprocessen.


Andra pågående detaljplaner i Stenhamra

  -  Sjöhäll

Har du frågor eller funderingar kring materialet, hör av dig till oss på Miljö- och stadsbyggnadskontoret.