Planbesked

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked söks av en person, organisation eller ett företag som vill göra en åtgärd, till exempel bygga ett antal bostadshus, som kräver att en detaljplan görs. Det kan också handla om en åtgärd som strider mot befintlig detaljplan och att planen därför önskas ändras eller upphävs. Genom planbesked får du veta om kommunen avser att inleda en planläggning eller inte.

I och med nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) har planbesked införts. Begäran om planbesked ska vara skriftlig och görs på Ekerö kommuns blankett för planbesked. När kommunen har fått en begäran om planbesked har kommunen, från dess att handlingarna är kompletta, fyra månader på sig att lämna planbesked. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning eller inte. Om beskedet är negativt ska kommunen i planbesked ange skälen för det. Om beskedet är positivt ska kommunen även ange ungefärlig tidpunkt då planläggningen bedöms ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva planen. Ett planbesked är inte bindande och innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. Ett planbesked kan inte överklagas. Vid behov kan kommunen och sökande komma överens om en kortare eller längre tid.

Kostnad

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för behandling av planbesked, liksom för själva planläggningen, om ett planarbete inleds. Ekerö kommun tar ut avgift för planbesked enligt Byggnadsnämndens taxa, punkt 3.2. Kostnaden för ett planbesked varierar dock beroende på omfattningen av åtgärden.

Ansökan

En begäran om planbesked ska vara skriftlig samt tydliggöra ändamål med planen. För att en ansökan om planbesked ska anses komplett behöver den innehålla:

  • Ekerö kommuns blankett för planbesked
  • Karta som tydliggör vilket område som berörs, läge och geografisk utbredning
  • En beskrivning genom text, illustrationer och/eller eventuella inspirationsbilder som visar planens karaktär samt ungefärlig omfattning på byggnadsverk genom uppskattat antal bostäder och typologi (tex flerbostadshus eller radhus).

Begäran om planbesked skickas till:

Ekerö Kommun
Box 205
178 23 Ekerö