Gällande områdesbestämmelser

Vad är en områdesbestämmelse?

Genom områdesbestämmelser styr kommunen hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut. Områdesbestämmelser är juridiskt bindande och dem måste alltid ha stöd i översiktsplanen. För Ekerö kommun finns områdesbestämmelser runt kommunens äldre kyrkor för att säkra landskapsbilden. En bestämmelse kan bland annat vara ökad lovplikt för vissa förändringar eller att extra hänsyn ska tas till kulturvärden.

Områdesbestämmelser som Ekerö kommun håller på att arbeta fram finns under fliken pågående detaljplaner och områdesbestämmelser.

 

Adelsö kyrka
Adelsö kyrka byggdes under sent 1100-tal och har troligtvis haft en föregångare i trä då orten har haft en stark betydelse ur historiskt perspektiv. Under våren 2011 har Adelsö kyrka genomgått en inre renovering och rengöring. 
Karta
Beskrivning

Ekerö kyrka 
Kyrkan byggdes under sent 1100-tal som gårdskyrka till Askanäs. Ett antal restaureringar och tillbyggnader har skett genom åren och dagens kyrka är betydligt större än den ursprungliga.
Karta
Beskrivning

Färentuna kyrka
Färentuna kyrka byggdes omkring år 1175, sedan dess har om- och tillbyggnader skett under århundradens lopp.
Karta
Beskrivning
Karta - tillägg
Beskrivning - tillägg

Hilleshög kyrka
Hilleshögs kyrka byggdes troligen under 1100-talet och har ett ovanligt stort antal medeltida träskulpturer.
Karta
Beskrivning
Karta - tillägg
Beskrivning - tillägg

Lovön
Syftet med områdesbestämmelserna är att säkerställa riksintresse för totalförsvaret samt riksintresse för kulturmiljövården kring Lovö kyrka. Områdesbestämmelserna vann laga kraft 2015-05-06.
Karta
Beskrivning
Bilaga 1

Munsö kyrka
Munsö kyrka byggdes förmodligen som gårds- och försvarskyrka åt ärkebiskopen i Uppsala, enligt påvligt brev år 1185. Munsö avviker från sina samtida kyrkor med sin runda form och i Sverige har det bara funnits tretton rundkyrkor.
Karta
Beskrivning

Skå kyrka
Den ursprungliga kyrkan restauerades 1695, men förstördes av en brand dagarna före invigningen. 1702 invigdes den nya, nuvarande kyrkan.
Karta
Beskrivning

Sånga kyrka
Sånga sockenkyrka byggdes mot slutet av 1100-talet och har ett centralt läge på Färingsö. I Sånga kyrka är muralmålningarna som daterats till omkring år 1470 av särskilt intresse, som finns i en rik dräkt i både kyrksal och vapenhus.
Karta
Beskrivning