Södra Eknäs (fd Västra Törnby)

Flygfoto över Södra Eknäs (Stockby 10:2 med flera)

Flygfotot visar området Södra Eknäs, (Stockby 10:2 med flera) som är berört av detaljplaneändringen.

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi ska utreda förutsättningarna för nya bostäder och en ny förskola.

Område: Södra Eknäs, Stenhamra

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Vi ska undersöka möjligheten att bygga nya bostäder, ny förskola och ett LSS-boende. De nya byggnaderna ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Området ska ha en god boendemiljö och skapas med idén om en trädgårdsby som utgångspunkt. Bebyggelsen ska dels spegla Stenhamras nuvarande bebyggelse och dels de lantliga omgivningarna. Det befintliga stallet norr om planområdet och Stenhamravägen ska inte påverkas av den planerade bebyggelsen. Detaljplanen ska också ge utrymme för en eventuell framtida exploatering öster om planområdet genom att öppna upp för kopplingar av grönområden och gång- och cykelstråk.

Planarbetet ska drivas av två exploatörer enligt tidigare beslut, se nedan. För att säkerställa en hög kvalitet av detaljplanen och öka effektiviteten så har kommunen tagit fram en kravspecifikation för uppdraget.

Kravspecifikation Västra Törnby, Stockby 10:2 med flera Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer om exploatörsdrivna planprocesser

Bakgrund

 • 2012 beslutades att Törnby skulle detaljplaneläggas. Tanken var anslutning till kommunalt vatten och avlopp och planläggning för villa-, radhus- och parhustomter.
 • 2015 kom en begäran om planbesked från fastighetsägare till Stockby 10:2. Ansökan innefattade en idé om trädgårdsstadsbebyggelse med cirka 100 bostäder. Beslut togs att en detaljplan skulle tas fram.
 • 2016 kom en begäran om planbesked från fastighetsägare till Eknäs 1:5 och 1:7. Förslaget innehöll flerfamiljshus i två våningar om totalt cirka 100 lägenheter. Positivt planbesked gavs för att pröva flerfamiljshus och att projektet skulle samordnas med projektet Stockby 10:2.
 • 2017 färdigställdes en strukturskiss för Törnbyområdet. Nu beslutades att planuppdraget skulle avgränsas till den västra delen av Törnbyområdet.
 • 2021 bedömdes att planområdet ska avgränsas ytterligare. Aktuellt område för planuppdraget är: Stockby 10:2, Eknäs 1:5 och 1:7.

Vad är det som planeras?

 • nya bostäder av olika slag; småhus, parhus, radhus och enstaka lägre flerfamiljshus.
 • byggnader i olika slag vad det gäller form, material och kulör
 • öppna gröna ytor, både privata och gemensamma
 • en kärna i form av mindre torg, park, förskola eller liknande
 • anslutning till det kommunala vatten- och avloppssystemet
 • säkra skolvägar, koppling till gång- och cykelbanan längs Stenhamravägen.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns till för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: preliminärt under kvartal 4, 2023

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras äga rum: preliminärt under kvartal 2, 2024

Antagande

Efter granskning så har handlingarna kompletterats och justerats. I granskningsutlåtandet kan du läsa om vilka yttranden som kom in under granskningen och hur de har tagits omhand.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: preliminärt kvartal 4, 2024

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: tidigast under kvartal 1, 2025

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stockby 10:2 med flera (södra Eknäs).


Planprocess: exploatörsdriven process


Diarienr: KS21/218

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?