Södra Eknäs (fd Västra Törnby)

Flygfoto över Södra Eknäs (Stockby 10:2 med flera)

Flygfotot visar området Södra Eknäs, (Stockby 10:2 med flera) som är berört av detaljplaneändringen.

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi ska utreda förutsättningarna för nya bostäder och en ny förskola.

Område: Södra Eknäs, Stenhamra

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Nästa steg är samråd. Exploatören har valt att avvakta med att arbeta med detaljplanen tills vidare. 

Läs om de olika stegen i processen

Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har fått i uppdrag att göra en ändring av detaljplanen för att ge möjlighet till att stycka av tomter och förtäta bostadsområdet.

Planområdet ligger i södra delen av Stenhamra och är totalt ca 13 hektar. Idag består området av 25 bostadstomter, parkmark och vägar. Fastigheterna är privatägda och bebyggda med enfamiljshus med tomter på drygt 2500 m². De flesta hus är permanentbostäder.

Bakgrund

Den 6 juli 2010 fick dåvarande stadsarkitektkontoret in ansökan från en fastighetsägare som gällde en ändring i gällande detaljplan (nr 769).

Syftet med detaljplaneändringen var att göra det möjligt att stycka av fastigheten.

Stadsarkitektkontoret bedömde att en ändring av detaljplanen i så fall borde omfatta hela planområdet och frågade Byängsvägens samfällighetsförening, 2010-11-24, om föreningen ställde sig bakom förslaget.

Den 5 oktober 2011 fick stadsarkitektkontoret svar från ordförande i Byängsvägens samfällighetsförening att majoriteten av föreningen ställde sig bakom en ändring av gällande detaljplan.

Eftersom ansökan gjordes före den nya plan- och bygglagen trädde i kraft så hanterar vi inte ärendet som planbesked utan som begäran om ändring av detaljplan.

Vad är det som planeras?

Detaljplanen ska utreda om det är lämpligt med fler bostäder inom området. Fler bostäder ska i så fall bli möjliga genom att befintliga fastigheter styckas av.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: ej bestämt

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stockby 10:2 m.fl. (södra Eknäs)


Planprocess: exploatörsdriven process


Diarienr: KS21/218

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?